قیر صادراتی 60/70


در بشکه وفله بصورت فوب مرزهای خروجی ایران وسی اند اف کشورهای شمالی