آموزش حسابداری ویژه بازار کار


آموزش حسابداری ویژه بازار کار در تبریز
آموزش حسابداری ویژه بازار کار دوره ای است کارا و مفید برای افرادی که میخواهند در حرفه حسابداری وارد شوند. آموزش حسابداری ویژه اشتغال یک کارگاه آموزش حسابداری عملی است که برای افراد جویای کار طراحی گردیده است و شامل سرفصل های زیر میباشد:
حسابداری مقدماتی
١.اطلاعات پایه و مقدماتی/ ٢.صندوق و تنخواه گردان / ٣.بانک و رفع مغایرت بانکی / ۴.حساب های دریافتنی و حساب های پرداختنی / ۵.اسناد دریافتنی و اسناد در جریان وصول / ۶.اسناد پرداختنی / ٧.هزینه ها و درآمدها / ٨.خرید و برگشت از خرید و روش ادواری / ٩.فروش و برگشت از فروش / ١٠.موجودی کالا و روش دائمی / ١١.پیش دریافت و پیش پرداخت / ١٢.دارائی های ثابت / ١٣.سپرده ها و سرمایه / ١۴.جاری شرکاء
حسابداری مدیریتی
١۵.حقوق و دستمزد / ١۶.کالای در راه / ١٧.تسهیلات و اعتبارات / ١٨.استهلاک انباشته دارائیها / ١٩.ذخایر / ٢٠.اندوخته ها / ٢١.بستن حساب ها و تهیه گزارشات مالی / ٢٢.بهای تمام شده / ٢٣.حساب های انتظامی / ٢۴.ساختار اصلی نرم افزار یا کدینگ / ٢۵.تحریردفاتر قانونی / ٢۶.تنظیم اظهار نامه مالیاتی / ٢٧.تنظیم اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده.
ارائه گواهینامه پایان دوره مرکز حسابداران خبره آذربایجان
تلفن تماس:
٠٩١۴٢٢١۶٠٨٠
٠۴١٣۵۵٧٠۵۴٢
آدرس:
چهارراه ١٧شهریور
:
/> آدرس ایمیل:
ca٢ /> آدرس ی:
caa