سپند افزار

سپند افزارلیبل چسبان های اتوماتیک


لیبچسبان های اتوماتیک بر اساس ظروف مشتری به صورت تخصصی ساخته میشود در چند مدل گرد زن،تاپ لیبلینگ،آمپول لیبلینگ،آمپول لیبلینگ وغیره
٠٩٩١٢٠٩۶٧۶٢کشاورز