سپند افزار

سپند افزارجت پرینتر دستی


جت پرینتر دستی دارای١٠ حافظه پیام و دارای٩٩ حافظه پیام و دارای ارتفاع چاپ١٣ میلیمتر ودارای دیگر امکانات می باشد
٠٠٩١٢٠٩۶٧۶٢کشاورز