سپند افزار

سپند افزارجت پرینتر های صنعتی


جت پرینترهای صنتی دارای ١٠حافظه پیام و دارای ٩٩ حافظه پیام و دارای ارتفاع چاپ ١٣میلیمتر و دارای دیگر امکانات می باشد
٠٩٩١٢٠٩۶٧۶٢کشاورز