شیر سوپاپی


سوپاپ چاهی با شیر سوپاپی نام های دیگر این شیر است
فنر استیل ضد زنگ ۳۱۴
۳ سایز "۳.۴ و "۱ و "۲