شیرخودکار


شیر خودکار اسپیرال
قابل استفاده در سیستم های آب و گاز و نفت و گازوئیل
قابلیت استفاده رزوه ای و دنده ای و همچنین قابلیت جوش و اتصال به لوله سفید
تحمل فشار تا ۱۰ بار