بیمه عمر وتشکیل سرمایه سامان


سرمایه گذاری بلند مدت با سود دهی بسیار عالی و،پوشش وام بدون ضامن ،پوشش های بیمه ای همچون بازنشستگی،پوشش فوت حادثی،هزینه های امراض خاص و‌..